‘’Yıllık Ara Verme’’ Konulu (2) Sıra Sayılı Yönerge Değişikliği Duyurusu

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 
Genel Sekreterliği


Sayı    : 87742275-010.03-0160-2017-1/61                                                                                                                                      02/01/2018
Konu   : "Yıllık Ara Verme" Konulu Yönerge Değişikliği 


DAĞITIM YERLERİNE 

 

5271 sayılı CMK’nın 331/2 maddesinde yer alan “Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.” şeklindeki düzenleme gereğince, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca 30/04/2014 tarihinde kabul edilen “Yıllık ara verme” konulu (2) sıra sayılı Yönergeye gerekli eklemeler yapılmak suretiyle anılan Yönergenin tadil edilmesi yönündeki gündem maddesi, Genel Kurul'un 13/12/2017 tarihli toplantısında görüşülerek, mezkur Yönergede gerekli değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

Anılan Yönergenin öngörülen son hâli ilişikte gönderilmiş olup, ayrıca Kurulumuz internet sayfasında da yayımlanmıştır.

Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim. 

 

  Fuzuli AYDOĞDU       
Hâkim                
  Genel Sekreter 
      
                                                                                                            

 


        
EKİ: 
(2) Nolu Yönerge (Değişiklik yapılan hâli) 

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:

- Cumhuriyet Başsavcılıklarına

- Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

- Adalet Komisyonu Başkanlıklarına