HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2017-2021 Stratejik Plan Çalışmaları

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

 

2017-2021 STRATEJİK PLANI HAZIRLIK SÜRECİ

 

 

Türk kamu yönetiminin mali miladı olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanuna, 2005 yılında yapılan değişiklikle stratejik planlamaya ilişkin hükümler eklenerek kamu kurumlarının stratejik plan hazırlaması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Stratejik plan; kamu idarelerinin kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuatları ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek, bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırladıkları belgedir. Ayrıca kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanabilmesi açısından en önemli araçtır.

 

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile daha çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, idari ve mali yönden de bağımsız hale gelmiştir. HSK tarafından ilk stratejik plan 2012-2016 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup, 2017-2021 yıllarını kapsayacak olan ikinci dönem stratejik planı hazırlıklarına başlanılmıştır. Bu kapsamda 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince üst yöneticimizin 05/01/2016 tarihli Olur’u ile İç Genelgemiz yayımlanmıştır.

 

Hazırlık çalışmaları kapsamında Birim Stratejik Planlama Ekibi, Kurul Stratejik Planlama Ekibi ile Koordinatör Birim‘de görev alması planlanan tetkik hâkimi, müfettiş ve idari personelden oluşan ekip listeleri ile planlama sürecinin aşamaları, bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetleri ve hazırlık takvimini içeren ‘’Hazırlık Programı’’ için HSK Genel Sekreterinden 13/01/2016 tarihinde Olur alınmıştır.

 

Önceki dönem HSK, yürürlükteki stratejik planı, sadece 61 meslektaşın katılımıyla hazırlamıştı. Yine bu planı hazırlayan ekip sadece 7 tetkik hâkiminden oluşmaktaydı, bizim hazırlamakta olduğumuz stratejik plan için taşraya yönelik düzenlediğimiz çalıştaylara taşradan toplam 424 meslektaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca plan çalışmalarını yürütmek üzere 40 kişiden oluşan müdür ve memur kadrosundan birim planlama ekibi, 16 tetkik hâkimi, 3 müfettişten oluşan planlama ekibi, 5 genel sekreter yardımcısı ve genel sekreterden oluşan plan yönlendirme kurulu oluşturulmuştur. Koordinatör Birim ise HSK Strateji Geliştirme Bürosudur. Ekipler, farklı bürolarda görev yapanlar arasından demokratik ve çoğulcu bir anlayışla oluşturulmuştur.

 

Stratejik Planlama Ekibi ile Koordinatör Birimin; Kızılcahamam’da 17/02/2016-19/02/2016 tarihleri arasında, TODAİE’den öğretim üyeleri Prof. Dr. Feyzi ULUĞ ve Prof. Dr. Neşe SONGÜR’ün sunumlarıyla stratejik plan hakkında detaylı eğitim alması sağlanarak ilk çalıştay gerçekleştirilmiştir.

 

Stratejik planın başarısı ancak üst yönetimin planı sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik plan konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Kızılcahamam’da 04/03/2016-05/03/2016 tarihlerinde HSK Başkanvekili, Daire Başkanları, Üyeler, Genel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Sekreter Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları, tetkik hâkimleri ve müfettişlerin katılımlarıyla toplantı düzenlenmiştir.

 

Stratejik plan katılımcı bir planlama modelidir. Kurulumuzda üst yöneticiden başlayarak her kademede çalışanların katılımı esas alınmıştır. HSK Başkanvekili, Daire Başkanları, Üyeler, Genel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Sekreter Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları ile HSK’da görevli bütün tetkik hâkimleri ve müfettişlerden oluşan geniş bir katılımla 30/03/2016- 03/04/2016 tarihlerinde Afyon’da 2. çalıştayımız yapılmıştır.

 

2017-2021 yılları arasında HSK’nın Anayasası niteliğini taşıyacak olan stratejik planın tüm meslektaşların katılımıyla oluşturulabilmesi için taşrada çalıştay düzenlenmeye başlanılmıştır. Bu kapsamda Şanlıurfa’da, 22/04/2016-24/04/2016 tarihleri arasında, 9 il ve 15 ilçeden komisyon başkanları, başsavcılar, başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları ile hâkim ve savcılardan oluşan toplam 74 kişinin katılımıyla 3. çalıştayımız yapılmıştır.

 

Daha sonra Bursa’da 09/05/2016–11/05/2016 tarihleri arasında, 24 il ve 31 ilçeden komisyon başkanları, başsavcılar, başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları ile hâkim ve savcılardan oluşan toplam 102 kişinin katılımıyla 4. çalıştayımız ve 26/05/2016-28/05/2016 tarihleri arasında Adana’da 20 il 28 ilçeden komisyon başkanları, başsavcılar, başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları ile hâkim ve savcılardan oluşan toplam 108 kişinin katılması için görevlendirmeleri yapılarak 5. çalıştayımız yapılmıştır.

 

Stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında son olarak Ankara’da 01/06/2016-03/06/2016 tarihlerinde Adalet Bakanlığından, Yüksek Yargıdan ve 49 il 25 ilçeden 140 kişinin katılması için görevlendirmeleri yapılarak HSK 2017-2021 Stratejik Plan final çalıştayımız yapılmıştır.

 

Yapılan çalıştaylarda katılımcıların yargıya ilişkin sorunları ve sorunlara yönelik çözüm önerileri ayrıntılarıyla gündeme alınmış ve raporlanmıştır.

 

Bundan sonraki süreçte Kurulumuz planlama ekiplerince tüm çalıştaylardan elde edilen verilerin değerlendirmesi yapılarak yargı camiasının beklentilerine cevap verebilecek şekilde stratejik planımız hazırlanacaktır.

 

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

HSK 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları, Çalıştaylar ve Resimler
2017-2021 Stratejik Planı (pdf)   

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu webportal | © 2021