Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Sözlü (Mülakat) Sınav Sonuçlarına İlişkin DuyuruA+ A-

 

Kurulumuz bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalıştırılmak üzere sözlü sınava tabi tutulanlara ilişkin nihai başarı listesi ekte yer almaktadır.

Atanmaya asıl listeden hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç onbeş (15) gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

 

 

Nihai Başarı Listesi

 

 

Atama sırasında istenilecek belgeler

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Genel Sekreterlikçe ya da ilgili öğretim Kurumunca onaylı örneği,

b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği,

c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına, adli sicil ve erkek adaylar yönünden askerlik bakımından sakıncasının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Altı adet vesikalık fotoğrafı,

d) Mal bildirim beyanı,

e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı

f) Gerekli öğrenim şartını taşımayanlar için bilgisayar veya daktilo sertifikası

g) Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı hizmetle yükümlü olunmadığına dair beyan

 

Dilekçe Örnekleri:
1-Hizmet yükümlülük Dilekçe Örneği
2-Askerlik Durum Beyanı Dilekçe Örneği
3-Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Beyanı Dilekçe Örneği
4-Sağlık Beyanı Dilekçe Örneği
5-Mal Bildirim Formu

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016