Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2018 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

 

 

D U Y U R U

 

 

2018 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülen hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin listenin Yıllık Ara Verme Yönergesi gereğince yaz kararnamesi sonrasında, 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde, değişen şartlar ve taleplere göre yeniden gözden geçirilerek, zorunluluk bulunmadıkça değişiklik yapılmaksızın kesinleştirileceği bildirilmiştir.

Ancak, adlî yargı 2018 yılı ana kararnamesinin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacağı göz önünde bulundurularak Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık ara verme” konulu 2 No’lu Yönergesi uyarınca, adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek, ekli listede isimleri belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2018 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının;

a) Görevden ayrılışları ile yıllık ara verme bitiminde göreve başlayış tarihlerinin ilgilisine göre ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları veya adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca ayrılış-başlayış müzekkeresi düzenlenmesi suretiyle UYAP özlük bilgisi ekranına girişlerinin yapılması,

b) Genel Sekreterlikçe göreve çağrılmadıkça, yıllık ara verme süresinin bitiminden önce göreve başlayamayacaklarının bilinmesi,

2) Yıllık ara verme uygulaması yapılan ve yapılmayan tüm mahallerde göreve devam edecek olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dönem içerisindeki yıllık izin taleplerinin kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirilebileceği,

3) Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık ara vermeden önce görevlerine başlamaları şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın ilgililerin talep etmesi ve kadro durumunun müsait olması halinde, ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından kaldırılması,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

Fuzuli AYDOĞDU   
Hâkim              
Genel Sekreter 
    

 

 

 

Ek       : 2018 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Kesin Liste

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.