Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Unvan Değişikliği Sınav İlanı

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

 

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU PERSONELİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda;

1- Ekli Listede (Ek-I) sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen Kurul merkez teşkilatında münhal bulunan (4 üncü dereceli) tekniker,

2- Ekli Listede (Ek-I) sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen Kurul merkez teşkilatında münhal bulunan (7 inci dereceli) teknisyen (elektrik),

3- Ekli Listede (Ek-I) sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen Kurul merkez teşkilatında münhal bulunan (7 inci dereceli) teknisyen (bilgi işlem),

Kadrolarına unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

 

I- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI:

Ekli listede (Ek-I) ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımış olmak kaydıyla;

1) Genel Şartlar:

a) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

b) Atanılacak kadro için öngörülen öğrenim düzeyi şartını taşımak,

c) Kurulda görev yapıyor olmak,

2) Özel Şartlar:

A) Tekniker (İnşaat) Kadrosuna Atanabilmek için;

a) En az iki yıl süreli teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

B) Teknisyen (Elektrik) Kadrosuna Atanabilmek için;

a) En az lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak

C) Teknisyen (Bilgi İşlem) Kadrosuna Atanabilmek için;

a) En az lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak

 

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1) Ek-I listede belirtilen kadrolar için unvan değişikliği sınavına başvurular 11.06.2018 tarihi mesai saatinden başlamak üzere 22.06.2018 günü mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları Bürosuna bizzat yapılacaktır.

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunacaktır.

3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.

4) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Sınav Kurulu'nca incelenecek olup aranan şartları taşıyanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

5) Unvan Değişikliği sınavına başvuranın T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, sicili, doğum tarihi, unvanı, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, başvurduğu kadronun unvanı, öğrenim durumu, varsa engel durumunun yer alacağı ilan ekinde yer alan EK-II form ile başvurulacaktır.

6) Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; başvuru sırasında, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin Sınav Kurulu'na ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması gerekmektedir.

 

III- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV DERS KONULARI:

Unvan Değişikliği sınavı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 11’inci maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan konuları kapsar.

1) Unvan Değişikliği sınavı ortak konuları (20 soru)

a) T.C. Anayasası (2 soru)

b) 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu (5 soru)

c) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu (4 soru)

d) Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (4 soru)

e) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2 soru)

f) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği (1 soru)

g) Kılık Kıyafet Yönetmeliği (1 soru)

h) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği (1 soru)

 

2) Unvan Değişikliği alan konuları (30 soru)

A) Tekniker(İnşaat):

a) Zemin Mekaniği

b) Çelik 

c) Malzeme

d) Beton teknolojisi

e) Karayolu

f) Yapı teknolojisi

g) Fizik

h) Matematik

i) Şantiye

j) Statik

 

B) Teknisyen (Elektrik):

a) Mikrodenetleyiciler

b) Trafo sarımı

c) Pano tasarım ve montajı

d) Elektrik motorları

e) Endüstriyel elektrik sistemleri

f) Dijital elektronik

g) Çoklu ortam sistemleri

h) Mesleki gelişim

 

C) Teknisyen (Bilgi İşlem):

a) Bilgisayar kullanımı (Windows, Word, Powerpoint, Excel)

b) Algoritma ve akış diyagramları

c) C ve VB programlama dilleri

d) Görsel programlama dilleri (VB, C#)

e) Veri tabanları (Sql, Mysql)

f) Mikro bilgisayar sistemleri ve assembly

g) Web tasarımı (CSS, Javascript, html)

h) Grafik ve animasyon (photoshop, fireworks, flash)

i) İnternet programcılığı (php, asp)

 

IV- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1) Unvan değişikliği yazılı sınavı, 22.09.2018 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav ile ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav yeri, saati ve diğer hususlar ile ilgili duyuru 04.09.2018 tarihinde www.hsk.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

2) Unvan değişikliği sınavı, bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.

3) Unvan değişikliği sınavında, yukarıda (III) numaralı başlık altında belirtilen Unvan değişikliği yazılı sınav ders konuları esas alınır.

4) Sınavda çoktan seçmeli toplam 50 soru sorulacak olup her bir doğru cevap 2 puan üzerinden değerindedir. Toplam 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır. (Yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

5) Unvan değişikliği sınavında aranan şartları taşımadıkları halde sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

 

V- SÖZLÜ SINAV:

  1. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.

2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

e) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan), esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

  1. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.
  2. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

VI- BAŞARI SIRALAMASI:

1) Unvan değişikliği sınavı suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurulun internet sitesinde ilan edilir.

3) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

 

 

 

 

VII- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ:

  1. Sınav sonuçları Kurulun internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilandan itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek, sonuçları itiraz edenlere bildirilir.

2) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.

 

VIII-DİĞER HUSUSLAR:

1) Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi (04.09.2018 tarihinde insan kaynakları bürosunca dağıtılacak) ve kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, engelli ise ayrıca engelli kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporu) ile sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

2) Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.

Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

 

 

Ekler:

Kadrolar

Başvuru Formu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.